imageimage

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SATRA tại CTCP Bách hóa điện máy Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 630/NQHĐTV 279.15 – TCT ngày 10/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn- TNHH MTV (SATRA) thông qua việc chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Bách hóa Điện máy Sài Gòn do SATRA nắm giữ, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh
phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Bách hóa Điện máy Sài Gòn xin thông báo về việc chào bán cổ phần như sau:

1.Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 1.015.000 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 10.150.000.000 (Mười tỷ một trăm năm mươi triệu) đồng
6. Giá khởi điểm chào bán: 27.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 18/11/2015 đến 16h00 ngày 15/12/2015
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế chào bán cạnh tranh)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản: 2110.14851.103685
- Nơi mở tài khoản    Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn
11. Tổ chức chào bán:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 17/12/2015, chi tiết xem tại Quy chế chào bán cạnh tranh
- Thời gian tổ chức chào bán: 10h00, ngày 17/12/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/12/2015 đến 16h00 ngày 25/12/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 17/12/2015 đến 16h00 ngày 23/12/2015

Ban tổ chức chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

 1. SEACO_Thong bao chao ban canh tranh
 2. SEACO_Ban Cong bo thong tin
 3. Quy che chao ban canh tranh SEACO
 4. Nghi quyet HDTV
 5. SEACO-Bao cao tai chinh kiem toan 2014
 6. SEACO-Bao cao tai chinh 30.06.2015
 7. SEACO-So chung nhan so huu co phan
 8. Don dang ky tham gia chao ban canh tranh
 9. Don de nghi huy tham gia chao ban canh tranh
 10. Don de nghi thay doi noi dung
 11. Giay uy quyen
image 117 image 0