imageimage

Thông báo chốt danh sách cổ đông của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức để triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom, chi tiết như sau:

- Thời gian chốt DSCĐ: 16h00 ngày 07/11/2016
- Mục đích: làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thông tin chi tiết đăng tải trên Website của Tim Tâm Đức.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 84 image 0