imageimage

Thông báo hủy cuộc bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại CTCP Khánh Tân

Căn cứ:
- Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại CTCP Khánh Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 154/2017/QĐ-NHĐT ngày 17/10/2017;
- Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Khánh Tân;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Khánh Tân tính đến 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2017 như sau:

1. Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

2. Địa chỉ:

Thôn Buôn Lác, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

3. Số điện thoại:

(0258) 3602695       - Fax: (0258) 3848777

4. Vốn điều lệ công ty cổ phần:

29.270.090.000 đồng

5. Số lượng cổ phần đấu giá:

80.274 cổ phần

6. Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông 

7. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

8. Giá khởi điểm:

31.131 đồng/cổ phần

9. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8 giờ 00 ngày 19/10/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2017.

10. Số lượng nhà đầu tư đặt mua:

0 nhà đầu tư, trong đó: 

  • Tổ chức: 0 nhà đầu tư    
  • Cá nhân: 0 nhà đầu tư

11. Số lượng cổ phần đặt mua:

 0 cổ phần

Căn cứ Khoản 11 Điều 2 và Điều 12 của Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại CTCP Khánh Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 154/2017/QĐ-NHĐT ngày 17/10/2017 và kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần nêu trên, Rồng Việt trân trọng thông báo về việc cuộc chào bán cổ phần không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

image 61 image 0