imageimage

Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của CTCP Bao bì Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ

Lúc 16h00 ngày 02/7/2015, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên  nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 214/QĐ-SGDHCM ngày 08/6/2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên  nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên  nắm giữ.


Tải thông báo: SGDCK_TB Huy dau gia

image 119 image 0