imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi

Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi được ban hành kèm Quyết định số 91/2017/QĐ-NHĐT ngày 14/07/2017 và Biên bản xác định kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi, CTCP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 18/08/2017 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 918.600 cổ phần

2. Giá khởi điểm chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần: 15 nhà đầu tư, trong đó:

    - Tổ chức: 0 nhà đầu tư

    - Cá nhân: 15 nhà đầu tư

4. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua: 1.138.000 cổ phần

5. Tổng số cổ phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ: 15 phiếu

6. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ: 15 phiếu

7. Giá đặt mua cao nhất: 11.100 đồng/cổ phần

8. Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần

9. Giá trúng đấu giá bình quân: 10.774 đồng/cổ phần

10. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 09 nhà đầu tư, trong đó: 

      - Tổ chức: 0 nhà đầu tư   

      - Cá nhân: 09 nhà đầu tư

11. Số lượng cổ phần chào bán thành công: 918.600 cổ phần

12. Giá trị cổ phần chào bán thành công: 9.896.660.000 đồng

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo.

image 207 image 0