imageimage

Thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco được tổ chức vào ngày 14h00 ngày 20/11/2017 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần chào bán:

115.000 cổ phần

2. Giá khởi điểm chào bán:

11.730 đồng/cổ phần

3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần:

có 4 nhà đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 0 nhà đầu tư  
  • Cá nhân: 4 nhà đầu tư

4. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua:

240.000 cổ phần

5. Tổng số phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ:

4 phiếu

6. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ:

4 phiếu

7. Giá đặt mua cao nhất:

11.750 đồng/cổ phần

8. Giá đặt mua thấp nhất:

11.730 đồng/cổ phần

9. Giá trúng đấu giá bình quân:

11.745 đồng/cổ phần

10. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

 2 nhà đầu tư, trong đó

  • Tổ chức: 0 nhà đầu tư  
  • Cá nhân: 2 nhà đầu tư

11. Số lượng cổ phần chào bán thành công:

115.000 cổ phần

12. Giá trị cổ phần chào bán thành công:

1.350.700.000 đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

image 76 image 0