imageimage

Thông báo Kết quả bán đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông

Căn cứ:
- Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại CTCP Giấy Rạng Đông được ban hành kèm theo Quyết định số 147/2017/QĐ-NHĐT ngày 16/10/2017;
- Biên bản xác định kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông được tổ chức vào ngày 9h00 ngày 20/11/2017 như sau:

 

1. Tổng số lượng cổ phần chào bán:

506.000 cổ phần

2. Giá khởi điểm chào bán:

16.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần:

có 2 nhà đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 0 nhà đầu tư  
  • Cá nhân: 2 nhà đầu tư

4. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua:

506.500 cổ phần

5. Tổng số phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ:

2 phiếu

6. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ:

2 phiếu

7. Giá đặt mua cao nhất:

16.200 đồng/cổ phần

8. Giá đặt mua thấp nhất:

16.000  đồng/cổ phần

9. Giá trúng đấu giá bình quân:

16.000 đồng/cổ phần

10. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

 2 nhà đầu tư, trong đó

  • Tổ chức: 0 nhà đầu tư  
  • Cá nhân: 2 nhà đầu tư

11. Số lượng cổ phần chào bán thành công:

506.000 cổ phần

12. Giá trị cổ phần chào bán thành công:

8.096.100.000 đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

image 50 image 0