imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần do Satra nắm giữ tại Sapaco

Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Bao Bì Sài Gòn.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 166 image 0