imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Satra nắm giữ tại Infoodco

Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Satra nắm giữ tại Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 85 image 0