imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông

Căn cứ:
- Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại CTCP Giấy Rạng Đông được ban hành kèm theo Quyết định số 147/2017/QĐ-NHĐT ngày 16/10/2017;
- Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông tính đến 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2017 như sau:

 

1. Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY RẠNG ĐÔNG

2. Địa chỉ:

Thôn Phước Tuy, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.

3. Số điện thoại:

(0258) 3 780 914       - Fax: (0258) 3 780 123

4. Vốn điều lệ công ty cổ phần:

20.246.400.000 đồng

5. Số lượng cổ phần đấu giá:

506.000 cổ phần

6. Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm:

16.000 đồng/cổ phần

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

từ 8 giờ 00 ngày 18/10/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2017

9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần:

2 nhà đầu tư, trong đó: 

  • Tổ chức: 0 nhà đầu tư    
  • Cá nhân: 2 nhà đầu tư

10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:

 506.500 cổ phần.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

image 36 image 0