imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khatoco

Căn cứ:
- Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco được ban hành kèm theo Quyết định số 150/2017/QĐ-NHĐT ngày 16/10/2017;
- Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt như sau:

1. Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KHATOCO

2. Địa chỉ:

A29 và A30 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

3. Số điện thoại:

(0258) 3770 274       - Fax: (0258) 3770 277

4. Vốn điều lệ công ty cổ phần:

5.750.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phần đấu giá:

115.000 cổ phần

6. Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm:

11.730 đồng/cổ phần

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

từ 8 giờ 00 ngày 18/10/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2017

9. Số lượng nhà đầu tư đặt mua:

4 nhà đầu tư, trong đó: 

  • Tổ chức: 0 nhà đầu tư    
  • Cá nhân: 4 nhà đầu tư

10. Số lượng cổ phần đặt mua:

 240.000 cổ phần

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

 

image 98 image 0