imageimage

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Hữu Toàn

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hữu Toàn
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - 
Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
  - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
  - 
Tổng số lượng chào bán: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần
  - 
Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá)50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN
  - 
Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  - 
Trụ sở: Tầng 1,2,3,4 Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM
  - 
Điện thoại:  (84.8) 6299 2006 Fax: (84.8) 6291 7986
  - 
Email: vdsc@vdsc.com.vn - Website: www.vdsc.com.vn

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Giấy đăng ký mua cổ phần  (download file)

Giấy đăng ký Chuyển nhượng quyền mua cổ phần  (download file)

Bản cáo bạch chào bán cổ phần ra công chúng  (download file)

image 11 image 0