imageimage

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn (MCK: TOW) như sau:

1. Tên tổ chức phát hành:             CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN
2. Mã chứng khoán                       TOW
- Địa chỉ trụ sở chính:                   Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
- Số điện thoại:                            (0292) 2471 227               – Fax: (0292) 3744 126
3. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành
- Tên công ty                                Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Địa chỉ:                                      Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại:                                 (028) 6299 2006               – Fax: (028) 6291 7986
4. Cổ phiếu chào bán
- Tên cổ phiếu:                             Cổ phiếu CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
- Loại cổ phiếu:                            Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                                  10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán:        2.659.350 cổ phần

Chào bán 2.659.350 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua thêm 101,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 101 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn; số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và không được đăng ký mua hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua và đăng ký không được mua hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định, số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm và đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014.

5. Khối lượng vốn cần huy động: 26.593.500.000 đồng
6. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 26.593.500.000 đồng được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ.
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.
9. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/01/2021.
10. Thời hạn nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 04/02/2021 đến ngày 05/03/2021
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Từ ngày 04/02/2021 đến ngày 15/03/2021
11. Địa điểm nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
Đối với cổ phiếu đã lưu ký: tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch.
Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: tại CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn - Lô 12A, KCN Trà Nóc 2, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, Tp.Cần Thơ
12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
- Website CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn: http://www.tranoc-omonwaco.com.vn;
- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:  http://www.vdsc.com.vn.
13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên tài khoản                        : Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
- Số tài khoản                          : 110000059524
- Nơi mở tài khoản                  : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô
Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

  1. Thông báo phát hành cổ phiếu
  2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu
  3. Bản cáo bạch
image 345 image 0