imageimage

Thông báo v/v chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tin

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 100.313.360 cổ phiếu, trong đó:

Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 100.313.360 cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.003.133.600.000 đồng, trong đó:

‐ Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.003.133.600.000 đồng;

‐ Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thực hiện theo thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Vietbank

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: 

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2024.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 16/01/2024 đến ngày 28/02/2024.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 16/01/2024 đến ngày 21/02/2024.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Thực hiện theo thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Vietbank

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/01/2024 đến ngày 28/02/2024.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

Tên tài khoản: NH TMCP VIET NAM THUONG TIN (VIETBANK)

Số tài khoản: 1029958509

Mở tại: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn - TP.HCM

12. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Tổ chức kiểm toán:

Đối với Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022: Chi nhánh Công ty TNHH KPMG

Đôi với Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Website Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín: https://www.vietbank.com.vn/ 

Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: https://www.vdsc.com.vn/ 

Trân trọng thông báo./.

----------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  1. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
  2. Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng
  3. Bản cáo bạch
  4. Các Phụ lục kèm theo Bản cáo bạch

image 90 image 154