imageimage

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu

Căn cứ tình hình thực tế triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Bảo Long trong năm 2014 và nhằm đảm bảo bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu như sau:

 

  1. Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG
  2. Vốn điều lệ: 336.345.000.000 đồng
  3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  5. Tổng số lượng phát hành thêm: 6.726.900 cổ phiếu.
  6. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 10:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 02 cổ phần phát hành thêm).
  7. Giá phát hành : 10.300 đồng/cổ phần
  8. Ngày chốt danh sách hưởng quyền:

   -  Ngày chốt danh sách hưởng quyền theo Thông báo cũ: 16h00 ngày 29/09/2014.

     -  Ngày chốt danh sách theo Thông báo mới: 16h00 ngày 20/10/2014.

  1. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 22/10/2014 đến hết ngày 11/11/2014
  2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 22/10/2014 đến hết ngày 05/11/2014

 

Tải file: Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông.pdf

 

 

 

 

 

 

 

image 63 image 0