imageimage

Tổng công ty Xây dựng Thuỷ Lợi 4 - CTCP thông báo kết quả đấu giá bán quyển mua cổ phần của cổ đông nhà nước  

SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH xin thông báo kết quả đấu giá bán quyển mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Thuỷ Lợi 4 - CTCP được tổ chức vào ngày 27/04/11 như sau:

- File đính kèm:XDthuyloi4.pdf

image 9 image 0