imageimage

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của CtyCP MT Gas

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của CtyCP MT  

Ngày 16/8/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần MT Gas. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 số 02/2010/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22/7/2010.

Nguồn: UBCKNN

image 41 image 0