imageimage

UBCKNN nhận tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 của CTCP Đầu tư Vạn Phúc Gia 

Ngày 16/6/2011, UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2011, Nghị quyết HĐQT 05/2011/NQ-HĐQT ngày 3/6/2011 và các quy định của pháp luật. Công ty cần thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.

 

 

image 19 image 0