imageimage

Quản lý tài sản đảm bảo

Đây là dịch vụ được phối hợp giữa Rồng Việt, Khách hàng và Bên thứ ba, nhằm đảm bảo tài sản cho việc vay vốn hoặc mục đích khác của Khách hàng, bằng cách phong tỏa chứng khoán/ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.


Các Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Rồng Việt, có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Bên thứ ba.

undefined


  • Mức phí: Do Rồng Việt công bố trong từng thời kỳ.
  • Thủ tục: Thực hiện phong tỏa chứng khoán/ giám sát tài khoản tiền của Khách hàng qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc tại Rồng Việt nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

undefined


  • Đáp ứng nhu cầu theo thỏa thuận giữa Khách hàng và Bên thứ ba.
  • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

undefined