imageimage

Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương

08:30

24-09-2015

image

15:30

14-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

21-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

23-10-2015

image

16:00

28-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-10-2015

image

16:00

30-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,952,000

10,000


00
00
 

 

image 112 image