imageimage

Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

08:00

29-08-2022

image

16:00

16-09-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 11:00

21-09-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-09-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

23-09-2022

image

16:00

29-09-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-09-2022

image

16:00

29-09-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1

1,348,736,000,000


00
00
 

 

image 192 image