imageimage

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ

08:00

18-01-2018

image

16:00

07-02-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

13-02-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-02-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

23-02-2018

image

16:00

01-03-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-02-2018

image

16:00

03-03-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần