imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa

08:00

19-05-2015

image

16:00

08-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-06-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

15-06-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

17-06-2015

image

16:00

22-06-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-06-2015

image

16:00

25-06-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần