imageimage

Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm

08:30

10-12-2015

image

15:30

30-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

05-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

07-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

11-01-2016

image

16:00

14-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-01-2016

image

16:00

18-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần