imageimage

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

08:00

25-11-2019

image

15:30

09-12-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

12-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

16-12-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

18-12-2019

image

16:00

20-12-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-12-2019

image

16:00

23-12-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần