imageimage

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

08:00

24-03-2020

image

15:30

06-04-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

09-04-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

13-04-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

15-04-2020

image

16:00

17-04-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-04-2020

image

16:00

20-04-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần