imageimage

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

08:00

12-12-2022

image

15:30

26-12-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

29-12-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

03-01-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

04-01-2023

image

16:00

09-01-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

03-01-2023

image

16:00

09-01-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần