imageimage

Công ty Cổ phần An Phú

08:00

23-06-2015

image

16:00

09-07-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

15-07-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

17-07-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

20-07-2015

image

16:00

24-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-07-2015

image

16:00

27-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần