imageimage

Công ty Cổ phần Bất động sản Exim

08:00

25-07-2017

image

16:00

01-09-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

08-09-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

12-09-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-09-2017

image

16:00

19-09-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-09-2017

image

16:00

22-09-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần