imageimage

Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum

08:00

27-10-2016

image

16:00

16-11-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-11-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

24-11-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

25-11-2016

image

16:00

01-12-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-11-2016

image

16:00

04-12-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần