imageimage

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

08:00

14-06-2019

image

15:30

03-07-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-07-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

10-07-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

12-07-2019

image

16:00

17-07-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-07-2019

image

16:00

17-07-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần