imageimage

Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh Bình

08:00

20-10-2020

image

15:30

05-11-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-11-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

12-11-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

13-11-2020

image

16:00

19-11-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-11-2020

image

16:00

19-11-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần