imageimage

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

08:00

16-05-2019

image

16:00

27-05-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

31-05-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

04-06-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

05-06-2019

image

16:00

07-06-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-06-2019

image

16:00

11-06-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần