imageimage

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

08:00

28-11-2018

image

16:00

07-12-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

13-12-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

17-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

21-12-2018

image

16:00

24-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-12-2018

image

16:00

24-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần