imageimage

Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

08:00

21-12-2016

image

16:00

10-01-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-01-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

18-01-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

19-01-2017

image

16:00

25-01-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-01-2017

image

16:00

25-01-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần