imageimage

Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

08:00

23-03-2018

image

16:00

11-04-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

17-04-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

19-04-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

20-04-2018

image

16:00

27-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-04-2018

image

16:00

28-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần