imageimage

Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên

08:00

13-01-2020

image

15:30

04-02-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

07-02-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

11-02-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

12-02-2020

image

16:00

17-02-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-02-2020

image

16:00

17-02-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần