imageimage

Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu

08:00

21-01-2019

image

15:30

18-02-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-02-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

25-02-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-02-2019

image

16:00

04-03-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-02-2019

image

16:00

04-03-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần