imageimage

Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh

08:00

13-12-2021

image

16:00

23-12-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

29-12-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

31-12-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

04-01-2022

image

16:00

10-01-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-01-2021

image

16:00

07-01-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần