imageimage

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn

08:00

07-08-2019

image

15:30

27-08-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

04-09-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

06-09-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

08-09-2019

image

16:00

14-09-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-09-2019

image

16:00

14-09-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần