imageimage

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

08:00

15-11-2018

image

16:00

27-11-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

03-12-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

05-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

11-12-2018

image

16:00

12-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-12-2018

image

16:00

12-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần