imageimage

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

08:30

30-11-2016

image

15:30

21-12-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

26-12-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-12-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-12-2016

image

16:00

05-01-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-12-2016

image

16:00

07-01-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần