imageimage

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

08:00

16-08-2018

image

16:00

27-08-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

31-08-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-09-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

11-09-2018

image

16:00

12-09-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-09-2018

image

16:00

12-09-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần