imageimage

Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội

08:30

05-04-2017

image

15:30

27-04-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

04-05-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

08-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

10-05-2017

image

16:00

15-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-05-2017

image

16:00

18-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần