imageimage

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

08:00

10-06-2015

image

16:00

26-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

02-07-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-07-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

07-07-2015

image

16:00

13-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-07-2015

image

16:00

16-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần