imageimage

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

08:30

20-09-2016

image

15:30

14-10-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-10-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

21-10-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-10-2016

image

16:00

28-10-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-10-2016

image

16:00

31-10-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần