imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

08:30

01-12-2017

image

15:30

22-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

03-01-2018

image

16:00

08-01-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-12-2017

image

16:00

08-01-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

10,000,000

10,000


00
00
 

 

image 84 image