imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

08:00

09-11-2021

image

16:00

19-11-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-11-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

29-11-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

30-11-2021

image

16:00

06-12-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-11-2021

image

16:00

02-12-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần