imageimage

Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su

08:00

24-02-2016

image

16:00

11-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

17-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

21-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

22-03-2016

image

16:00

28-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-03-2016

image

16:00

31-03-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần