imageimage

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình

08:00

29-11-2018

image

15:30

19-12-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-12-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

26-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-12-2018

image

16:00

04-01-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-12-2018

image

16:00

02-01-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần